Jag följer GDPR när jag behandlar era personuppgifter

Vad är GDPR?

Det är dataskyddsförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Grundstommen – de 7 grundprinciperna

Man får bara behandla personuppgifter om man uppfyller kraven i lagen

 • Man får bara samla in personuppgifter för ett angivet syfte.
 • Man får bara samla in de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla syftet.
 • Har man personuppgifter måste man hålla dem korrekta och uppdaterade.
 • När syftet är uppnått ska uppgifterna tas bort.
 • Personuppgifter ska förvaras säkert så de inte ändras eller stjäls.
 • Man ska kunna bevisa att man uppfyller alla dessa krav.

Läs mer här: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/en-introduktion-till-dataskyddsforordningen/

I follow the law of GDPR when collecting your personal data

What is GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR) applies automatically to all 28 member states of the European Union.
The regulation aims to give people greater power over their data and make companies more transparent in how they deal with people’s data.

The GDPR sets out seven key principles:

 • Lawfulness, fairness and transparency
 • Purpose limitation
 • Data minimisation
 • Accuracy
 • Storage limitation
 • Integrity and confidentiality (security)
 • Accountability

Read more: https://www.datainspektionen.se/other-lang/in-english/